Formació i serveis socioculturals
Inici Inici    Mapa Web Mapa web    contactar Contacta    | Dimarts, 18 de gener de 2022 | 13:47 |

Normativa aplicable

 

A continuació es detallen les principals normatives a les quals està subjecte La Xarranca, Fundació socioeducativa privada:

 

 

Relacionades amb l'activitat

 

  • Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

 


Relacionades amb la forma jurídica de fundació

 

  • Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya

 

  • Llei 49/2002, de 23 de desembre, de regim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge

 

  • Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat públicaRelacionades amb les obligacions de transparència i bon govern

 

  • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

 

  • Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública

 

  • Resolució JUS/1563/2015, de 6 de juliol, per la qual es dóna compliment a la disposició addicional setena de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,relativa a les obligacions de publicitat activa de les fundacions i les associacions

 

  • Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública

 

  • DECRET 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública