Formació i serveis socioculturals
Inici Inici    Mapa Web Mapa web    contactar Contacta    | Dissabte, 3 de desembre de 2022 | 19:36 |

Mesures extraordinàries COVID

 

Arran de la situació excepcional provocada per la COVID19, la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya ha establert diverses mesures flexibilitzadores per als cursos de Monitor/a i de Director/a d'Activitats de Lleure

 

 

Ampliació del termini per finalitzar la formació

 

S’amplia en un any el termini màxim establert per a completar la formació teòrica i pràctica dels cursos de monitora, per a totes les alumnes, independentment del moment que hagin fet la formació teòrica.

 

 

Ampliació de les convocatòries de tramitacions

 

S'estableixen noves convocatòries de tramitacions per a l'any 2021 que se sumen a les 3 que ja hi havia fins ara.

 

Tramitació Termini màxim presentació memòria i certificat Convocatòria
Febrer 31 de gener Ordinària
Març 15 de febrer Extraordinària
Maig 30 d'abril Ordinària
Juny 15 de maig Extraordinària
Juny 30 de maig Extraordinària
Novembre 30 d'octubre OrdinàriaPràctiques en línia

 

Es permet que fins un màxim d’un 33% de les pràctiques (equival a 53 hores) es facin de manera on-line, realitzant tasques de monitoratge. Per fer-ho, caldrà que l’alumna enviï prèviament una proposta amb la planificació i una descripció detallada de les activitats que farà on-line a projectes4@cae.cat perquè aquesta sigui aprovada.

 

 

Convalidació de pràctiques


Es permetrà que fins un màxim d’un 33% de les pràctiques de monitora (equival a 53 hores) es convalidin per activitats de monitoratge fetes prèviament a la realització del curs. Per a obtenir aquesta convalidació l’alumne ha d’acreditar el nombre d’hores corresponents fent tasques de monitoratge d’educació en el lleure en una entitat inscrita al cens d’entitats juvenils de la DGJ o en una empresa que consti a la BdD de notificacions de la DGJ. Cal acreditar-ho a través d’un model de document que haureu de demanar a projectes4@cae.cat

 


Pràctiques en diversos centres


Es permet que el total d’hores de pràctiques es facin en 2 centres. En aquest cas caldrà:

  • ue els 2 centres hi estiguin d’acord i que l’alumna presenti els dos acords de pràctiques abans de l’inici d’aquestes.
  • Que un cop acabades les pràctiques al primer centre, l’alumna faci arribar el certificat de pràctiques per correu electrònic (projectes4ae.cat) adequadament signat, amb l’avaluació de les hores que s’hagin realitzat, abans de començar les pràctiques al segon centre.
  • La persona tutora del segon centre haurà d’omplir i signar un certificat de pràctiques per les hores corresponents realitzades. L’alumna haurà d’entregar els dos certificats, un cop finalitzades les pràctiques, en paper al CAE (documents originals).
  • Perquè l’alumne sigui apte, caldrà que així consti en els dos certificats de pràctiques.


Tant les pràctiques on-line, com la convalidació i les pràctiques en diversos centres, són compatibles entre sí, és a dir, es pot donar més d’una situació d’aquestes en unes mateixes pràctiques. Tot i així, no es permet que una mateixa alumna acrediti pràctiques (inclosa la convalidació) en més de 2 centres.

 


Si hi ha persones residents a municipis fora de Manresa i, que per aquest motiu tenen complicat fer arribar els documents en paper al CAE, envieu un correu a amb un model de document que haureu de demanar a projectes4@cae.cat.