Formació i serveis socioculturals
Inici Inici    Mapa Web Mapa web    contactar Contacta    | Dissabte, 3 de desembre de 2022 | 20:57 |

Formació persones treballadores subvencionada

 

 

El CAE desenvolupa accions en el marc del prgrames de formació professional de caràcter transversal i sectorial per a persones ocupades que impulsa el Consorci de Formació Contínua de Catalunya.

 

 

Què és la formació contínua?

 

La formació contínua per a treballadors ocupats té per objecte oferir-los una formació que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d’adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors, de manera que els capaciti per a l’exercici qualificat de les diferents professions i els permeti millorar la seva ocupabilitat.

 

+ informació

 

 

 

Qui és i què fa el Consorci?

 

El Consorci de Formació Contínua de Catalunya promou la qualificació i la formació professional per a l’ocupació (FPO) de persones treballadores ocupades al llarg de la vida, facilitant la millora de les seves competències professionals i adaptant-les a les demandes dels sectors productius, fomentant així la competitivitat de les empreses.

 

+ informació

 

 


On es pot trobar l’oferta formativa de formació contínua?

 

A partir d'aquest enllaç pots accedir al cercador de cursos del Consorci de Formació Contínua de Catalunta

 

 


Criteris per realitzar la formació


La participació als cursos de formació contínua està regulada a través de les bases reguladores d'aquestes subvencions.
Per a la convocatòria de l'any 2021 (cursos que es desenvolupen durant l'any 2022), els criteris són:

a) Les persones treballadores assalariades que presten els seus serveis en empreses privades o entitats públiques no incloses en l'àmbit d'aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l'ocupació.
b) Les persones treballadores que es trobin en alguna de les situacions següents: persones treballadores fixes discontinues en els períodes de no ocupació, persones treballadores que accedeixin a la situació de desocupació quan es trobin en període formatiu o persones treballadores acollides a la regulació d'ocupació en els seus períodes de suspensió d'ocupació.
c) Les persones treballadores adscrites al sistema especial per a persones treballadores per compte aliena incloses en el règim general de la Seguretat Social durant els períodes d'inactivitat, el règim especial de persones treballadores autònoms, el del mar i a aquelles altres de la Seguretat Social que no cotitzin per formació professional.
d) Les persones cuidadores de les persones en situació de dependència poden participar en la formació de les accions formatives específiques pròpies de la seva activitat.
e) El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals, amb el límit màxim del 10% del total de persones participants del programa formatiu.
f)Les persones treballadores desocupades inscrites en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. La participació de les persones treballadores desocupades no pot superar el 30% del total de persones participants.
La consideració de persona treballadora ocupada o desocupada ve determinada per la situació laboral en què es trobi a l'inici de la formació.
 


 

 

Amb el finançament de: