Formació i serveis socioculturals
Inici Inici    Mapa Web Mapa web    contactar Contacta    | Dissabte, 19 de gener de 2019 | 11:55 |

Normativa d'aplicació

 

 

A continuació es detallen les principals normatives a les quals està subjecte el CAE:


Relacionades amb l'activitat

 

 • Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

 


Relacionades amb la forma jurídica d’associació declarada d’utilitat pública

 

 • Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya
 • Llei 49/2002, de 23 de desembre, de regim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge
 • Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública
 • Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme

 

 


Relacionades amb la condició d’escola de formació d’educadors/es en el lleure

 

 • Decret 213/1987, de 9 de juny, sobre reconeixement d'escoles d'educadors en el Lleure Infantil i Juvenil
 • Ordre BSF/192/2015, de 18 de juny, del Departament de Benestar Social i Família, per la qual s'estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.

 


Relacionades amb la condició d’escola de formació de voluntariat

 

 • Ordre de 2 de juny de 1994, per la qual s’aprova i es dóna publicitat al pla de formació del voluntariat de Catalunya

 

 

 

Relacionades amb les obligacions de transparència i bon govern

 

 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública
 • Resolució JUS/1563/2015, de 6 de juliol, per la qual es dóna compliment a la disposició addicional setena de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,relativa a les obligacions de publicitat activa de les fundacions i les associacions.

 

 • Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública