Formació i serveis socioculturals
Inici Inici    Mapa Web Mapa web    contactar Contacta    | Divendres, 10 de juliol de 2020 | 23:43 |

Modalitats i condicions d'inscripció

 

 

Les inscripcions a les activitats formatives del CAE es poden fer:
 


a) Personalment

 • Al CAE. Plaça del Milcentenari, s/n – Manresa
 • Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 2 del matí i de 4 a 7 de la tarda
 • Dissabtes matí, de 10 a 1.30 del matí (excepte juliol, agost i setembre)


Cal descarregar i emplenar el formulari d’inscripció o emplenar-lo directament al CAE i fer el pagament en efectiu (no s’admet pagament amb tarja de crèdit ni amb taló)b) On-line

 • Es recomana telefonar prèviament al CAE per confirmar que hi hagi places disponibles.
 • Cal emplenar el formulari d’inscripció on-line del següent enllaç
 • Cal fer el pagament mitjançant un ingrés al compte de CatalunyaCaixa/BBVA amb IBAN ES66 0182 4131 6302 0228 3842, fent-hi constar el codi del curs i el nom de la persona inscrita.
 • Cal fer arribar al CAE el comprovant del pagament. Es pot fer personalment, per correu electrònic (cae@cae.cat) o bé per fax (93 876 83 78). Fins que no es lliuri aquesta documentació al CAE no es considerarà feta la inscripció.
Condicions generals de matriculació a cursos i activitats formatives del CAE
 

 • Les places als cursos i monogràfics són limitades i es cobriran per rigorós ordre de pagament.
 • La inscripció no es considera vàlida fins que no s’ha abonat com a mínim el 50% de l’import de la matrícula (en cursos de 30 o més hores) o el 100% de la matrícula (en monogràfics de menys de 30 hores). Cal fer la totalitat del pagament una setmana abans de l’inici del curs.
 • Els pagaments es poden fer en efectiu o amb tarja a la secretaria del CAE o amb un ingrés o transferència al compte de Catalunya Caixa / BBVA amb IBAN IBAN ES66 0182 4131 6302 0228 3842. En aquest cas cal indicar el codi del curs i el nom de la persona inscrita i fer arribar el comprovant de l’ingrés a la secretaria del CAE. Fins que no es lliuri aquesta documentació no es considerarà feta la inscripció.
 • Les baixes que es produeixen un cop començat el curs o que es comuniquen dins els tres darrers dies laborables anteriors a l’inici del curs no tenen dret a cap mena de retorn de la matrícula.
 • En el cas de baixes que es comuniquin entre els 15 dies naturals anteriors a l’inici del curs i els tres darrers dies laborables anteriors a l’inici del curs, el CAE retindrà en concepte de despeses de gestió el 20% de l’import total de la matrícula, en el cas de cursos de 30 o més hores, o de 10,00 euros, en el cas de monogràfics.
 • El CAE es reserva el dret d’anul·lar un curs o monogràfic si les inscripcions no arriben als mínims establerts. En aquest cas es retornarà la totalitat de la matrícula.
 • Per obtenir el certificat del curs cal tenir una assistència mínima del 75% (excepte cursos Monitor/a i Director/a)
Condicions de matriculació específiques per a cursos de Monitor/a i Director/a d’Activitats de Lleure

 

 • Els cursos de Monitor/a i Director/a d’Activitats de Lleure es planificaran i desenvoluparan d’acord amb el que s’estableix a:

 

Decret 213/1987, de 9 de juny, sobre reconeixement d'escoles d'educadors en el lleure infantil i juvenil

ORDRE BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s’estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

 

 • La inscripció al curs inclou la participació a la totalitat de l’etapa lectiva, la gestió documental i el seguiment de l’etapa de pràctiques, i la tramitació de títol si s’escau.
 • Per obtenir la titulació caldrà complir els següents requisits:

 

Tenir una assistència mínima del 85% de cadascun dels mòduls formatius i de la totalitat d’hores de l’etapa lectiva.

Haver obtingut una qualificació d’apte en cadascun dels mòduls formatius del curs, havent superat les diferents proves d’avaluació.

Reunir les aptituds i actituds personals que comporten la idoneïtat per complir la tasca d’educador/a com a Monitor/a o Director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa de pràctiques.

Haver obtingut una qualificació d’apte de la memòria de pràctiques.

 

 • L’alumne/a es compromet a no portar ni consumir begudes alcohòliques ni altres substàncies addictives a les sortides programades dels cursos de Monitor/a i Director/a, com a mostra de coherència amb la tasca educativa que posteriorment haurà de desenvolupar com a Monitor/a i/o Director/a d’activitats de Lleure amb infants i joves menors d’edat.
Altres informacions legals

 

 • A la secretaria del CAE, teniu a la vostra disposició fulls de reclamacions i fulls de suggeriments.
 • S’informa que durant la realització del curs es podran fer fotografies que podran ser publicades a la web o en altres elements de difusió del CAE, incloses les xarxes socials. Si algú no hi vol sortir, ho haurà de comunicar per escrit al CAE, plaça del Milcentenari, s/n 08240 Manresa o a cae@cae.cat.
 • D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, informem que les dades personals que faciliteu s'inclouran en el fitxer informatitzat "BDDCAE", del qual el CAE n'és el responsable, amb la finalitat d'efectuar-ne la gestió acadèmica, informar de les nostres activitats i, si s'escau, cedir-les a organismes per a l’obtenció de titulacions oficials. Si voleu accedir-hi, oposar-vos, rectificar o cancel·lar qualsevol dada, podeu adreçar-vos per escrit al CAE, plaça del Milcentenari, s/n 08240 Manresa o a cae@cae.cat.

 

 

Accedeix al formulari d'inscripció on line

 

Accedeix al formulari d'inscripció (word)